[Kitodo] [Kitodo.Presentation] Release Kitodo.Presentation 3.2.0